Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Čl. I Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednatelem a pořadatelem kurzu – Ing. Martinou Linkovou, podnikající na základě živnostenského oprávnění IČO: 68599668, se sídlem Mnichovice - Božkov, Na Vráži 107.

Smlouva mezi objednatelem a pořadatelem kurzu vzniká na základě objednávky výtvarného kurzu nebo kreativního pobytu prostřednictvím webových stránek na adrese https://kurzy.aladine.cz/  a potvrzení objednávky prostřednictvím potvrzujícího e-mailu zaslaného na adresu objednatele.

Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Čl. II Předmět plnění

Předmětem plnění je výtvarný kurz nebo kreativní pobyt (dále jen kurzů) pořádaný pro veřejnost ve lhůtách vypsaných pořadatelem kurzu. Obsah a termín pořádání jednotlivých kurzů je uvedený na internetových stránkách https://kurzy.aladine.cz/ .

Čl. III Všeobecná ujednání

Pořadatel kurzu se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové stránkách https://kurzy.aladine.cz/ . Další povinnosti pořadatele kurzu jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.

Objednatel je povinen včas zaplatit za objednaný kurz. Účastníkem kurzu může být objednatel nebo osoba, pro kterou kurz zakoupil.

Čl. IV Termín realizace výuky

Termíny kurzů jsou podrobně uvedeny na stránkách https://kurzy.aladine.cz/ .

Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo kurz zrušit v případě, že nebude naplněná minimální kapacita kurzu (minimální počet jsou 3 osoby). Objednatel bude o této skutečnosti informován nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pořadatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost zúčastnit se jiného kurzu, nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

V případě, že kurz nebude možno ze závažných důvodů zajistit (technických, personálních), je pořadatel kurzu oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění kurzu. Objednatel bude na tuto skutečnost včas předem upozorněn.

Čl. V Kurzovné

Kurzovné, tj. cena za příslušný kurz, je určena na základě dílčí objednávky objednatele dle konkrétní specifikace kurzu.

Kurzovné zahrnuje výukové materiály, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce rovněž dle specifikace kurzu.

V případě kreativního pobytu zahrnuje kurzovné i cenu za ubytování a stravu tak, jak je uvedeno v popisu kreativního pobytu.

 

Čl. VI Platební podmínky

Cena kurzu se hradí v plné výši předem na základě internetové objednávky. Úhrada v hotovosti na místě a v den konání kurzu je možná jen na základě předchozí domluvy s pořadatelem kurzu.

Kurzovné je možné uhradit těmito způsoby: převodem na účet, nebo dárkovým poukazem.

Platba převodem na účet – při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura (daňový doklad) na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. Objednatel je v případě této formy úhrady povinen sdělit pořadateli kurzu adresu trvalého nebo přechodného bydliště. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.

Platba dárkovým poukazem – při platbě dárkovým poukazem je třeba zadat číslo dárkového poukazu před dokončením objednávky. Hodnota dárkového poukazu bude v objednávce zohledněná. Pokud je hodnota dárkového poukazu nižší než cena kurzu, bude objednateli vystavena faktura na úhradu zbývající ceny kurzu. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. Pokud je hodnota dárkového poukazu vyšší, než je cena kurzu, není možné poukázku na úhradu uplatnit.

 

Čl. VII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

Pořadatel kurzu se zavazuje obstarat pro kurz takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni kurz kvalitně vést.

Pořadatel kurzu se zavazuje, že kurz bude probíhat v určených dnech a časech. Dále se zavazuje, že kurz bude probíhat v úrovni, která je uvedena u konkrétního kurzu s přihlédnutím k úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.

Pořadatel kurzu se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu, a to dle specifikací každého jednotlivého kurzu, které jsou uvedeny na internetových stránkách pořadatele.

Minimální počet osob v kurzu jsou 3, neurčí-li pořadatel kurzu jinak.

 

Čl. VIII Reklamace

Pokud je návštěvník kurzu nespokojen s kvalitou kurzu, je povinen pořadatele kurzu o této skutečnosti informovat buď přímo na místě v době pořádání kurzu, nebo e-mailem nejpozději do 24 hodin po konání kurzu.

Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se pořadatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě.

 

Čl. IX Uznání reklamace

 Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele.

Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k návštěvě kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.

Poskytovatel kurzu není zodpovědný za neplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

 

Čl. X Porušení smlouvy, zrušení objednávky

Objednateli zaniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v účasti na kurzu (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu).

Požadavky na změnu nebo zrušení objednávky musí objednatel podat vždy e-mailem na adresu info@aladine.cz. Přijetí žádosti pořadatel kurzu opět e-mailem potvrdí.

Storno podmínky jsou odlišně stanovené pro výtvarné kurzy a kreativní pobyty.

Zruší-li objednatel výtvarný kurz, na něž je přihlášen, je povinen uhradit storno poplatky:

  1. a) více jak 72 hodin do zahájení kurzu………………..bez poplatku
  2. b) 48 až 72 hodin do zahájení kurzu …………….……storno poplatek ve výši 30 % z ceny kurzu
  3. c) 24 až 48 hodin do zahájení kurzu …………………..storno poplatek ve výši 60 % z ceny kurzu
  4. d) méně než 24 hodin do zahájení kurzu……………...storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu

Zruší-li objednatel kreativní pobyt, na něž je přihlášen, je povinen uhradit storno poplatky:

  1. a) více jak 30 dní před začátkem pobytu………………storno poplatek ve výši 10 % z uhrazené ceny 
  2. b) 14 až 29 dní před začátkem pobytu………………....storno poplatek ve výši 50 % z uhrazené ceny 
  3. c) méně než 14 dní před začátkem pobytu…………….storno poplatek ve výši 100 % z uhrazené ceny

Storno podmínky jsou vázány na termín obdržení e-mailové zprávy. V případě, že objednatel zajistí za sebe náhradního účastníka kurzu, nebo pobytu, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek.

V případě zrušení účasti ze zdravotních důvodů, které bude doložené potvrzením od lékaře, bude objednateli vráceno kurzovné v plné výši.

Zaplacením kurzovného objednatel potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

 

Čl. XII Osobní údaje objednatele

 Objednatel dává odesláním objednávky kurzu k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně velikost trička u textilních kurzů.

Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování pořadatelem kurzu na dobu neurčitou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo přístupu k nim, má právo souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pořadatel kurzu se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. XIV Závěrečná ustanovení

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 7. 2023.